Dit verandert er in 2030

1.    Demografische gegevens

 • Toename éénpersoonshuishoudens (gevolgen: woningkrapte en meer behoefte aan sociaal contact)
 • Migratie wordt de drijver van de bevolkingsgroei (met name uit Oost-Europa);
 • Meer mensen die 65+ zijn dan 20-.

2.    Maatschappelijke ontwikkelingen

 • Toenemende tekorten op de arbeidsmarkt;
 • Groeiende rol en impact van technologie op het leven;
 •  Klimaat en duurzaamheid blijven groeien als thema;
 •  Grotere focus op gezondheid, vitaliteit en life style;
 • Doorzettende verstedelijking.
 • Minder overheid en meer de participerende burger.

3.   Veranderingen in de zorg

 • Groei van cliënten met psycho-geriatrische problematiek en moeilijk verstaanbaar gedrag;
 • Meer vragen over de betaalbaarheid van zorg;
 • Doorzettende trend van zelfhulp en preventie;
 • Meer zelfregie en inzet zorgtechnologie;
 • Krapte op de arbeidsmarkt;
 • Meer flexibel werken en zorg op afstand.
 • Toename van data analisten in de zorg.

   4.  Positionering

 • Zorgaanbieders staan voor een belangrijke keuze: ‘ben ik een generalist of een specialist?’;
 • Zorgaanbieders zullen zich moeten afvragen: ‘met wie moet ik samenwerken om de kwaliteit van zorg te borgen?’;
 • Zorgaanbieders zullen proactief zorgtechnologie moeten borgen in de manier van zorg verlenen en het aanbieden van onderwijs;
 • Er zal een krachtige lobby gestart moeten worden om administratieve lasten te minimaliseren. De Wet Zorg en Dwang en de Wet verplichte GGZ zijn wurgconstructies, hopelijk worden de wetten geëvalueerd en aangepast;
 • Zorgaanbieders zullen veel meer moeten samen werken met welzijnsorganisaties, burgerinitiatieven en de wijk. Daar waar het kan zo gewoon als mogelijk.
Bron: Strategie Platform Health Care